PH. SUT.

Occ Health, Envi Health

พื้นที่นี้สำหรับการสนับสนุน ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือที่เกี่ยวข้องจากการเรียนการสอน หัวข้อ การส่งเสริมสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม วิทยากรบรรยาพิเศษ ในสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบบฟอร์มสอบถาม และส่งข้อความถึงวิทยากรบรรยาย