JSA : JOB SAFETY ANALYSIS and Risk Identification COurse

(หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการค้นหาความเสี่ยงบ่งชี้อันตราย) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น

JSA & RISK Assessment

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยเป็น กิจกรรมพื้นฐานที่ทำได้ง่าย ๆ จุดประสงค์เพื่อสืบค้นแนว โน้มของ อัน ตราย ที่จะเกิดขึ้นใน แต่ละ ขั้นตอน แล้วหาทางแก้ไขโดย การปรับปรุง วิธีการ ทำงาน ให้ถูกต้อง JSA สมัย ใหม่ จะไม่เน้นแต่การสืบค้นหาอันตราย ในส่วนที่มี แนวโน้ม จะเกิดอุบัติเหตุ เท่านั้น แต่จะ วิเคราะห์ไปถึงอันตราย อื่น ๆด้วย เช่น เคมี ฝุ่นผง สภาพบรรยากาศรวมไป ถึงการหาข้อมูล ในทางการยศาสตร์เป็นการหาข้อมูลเพื่อให้ผู้ บริหาร ผลักดันให้เป็นระเบียบปฏิบัติของ องค์กร เป้าหมายจริง ๆ ของ JSA ต้องมีผลในทางปฏิบัติ ไม่ใช่แค่เก็บไว้ในแฟ้ม หรือทำเป็นโปสเตอร์ ให้คน ดูส่วน ใหญ่ที่ ทำกันมาเก็บข้อมูล ได้น้อยเกินไป อีกทั้งไม่ได้ประสานกับฝ่ายบริหาร จึงไม่เป็น ที่ยอมรับ ของคนงาน ที่จะได้ รับประโยชน์โดยตรง

หลักการและเหตุผล

Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความสามารถการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
  2. ผู้เข้ารับการอบรมทราบขั้นตอนวิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

เนื้อหาการอบรม

หัวข้อการเรียนรู้เวลา
-วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
-ขั้นตอนและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
-ขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ของการจัดทำ JSA
08.30-10.30
พักเบรก10.30-10.45
-การค้นหาสาเหตุ และ 5 W 1H
-ค้นหาอันตรายที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน (Identify)
-การพัฒนาเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา ( Develop )
10.45-12.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน12.00-13.00
-หลักการแก้ไขปัญหาขจัดหรือลดอันตราย
-การควบคุมที่แหล่งเกิดอันตราย ( Source)
-การควบคุมที่ผ่านทาง (Path )
13.00-14.30
พักเบรก14.30-14.45
-การควบคุมที่ตัวบุคคล ( Receiver )
-การกำหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
-ฝึกการประเมินความเสี่ยงและการป้องกันอันตราย
เดินพื้นที่และวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับนำเสนอ
14.45-16.30
ทดสอบหลังเรียน16.30-17.00

รายละเอียดการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

  • พนักงาน, หัวหน้างาน, วิศกรผู้ควบคุมงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
  • ผู้บริหาร, ผู้ที่สนใจในหลักสูตรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

  • หลักสูตร  1  วัน (08.30 – 17.00 น.)

การวัดผล

  • ผู้เข้าอบรมต้องทำข้อสอบประเมินผล โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศผ่านการฝึกอบรม

วิทยากร : 
คุณสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย  ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน    

วิธีการอบรม : 
การบรรยาย , Workshop , นำเสนอ

สถานที่อบรม :  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานผลิตอาหารสัตว์ขอนแก่น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s