International & National Conference

เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติ ที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางวิชาการเป็นการเปิดมุมมอง พัฒนาความรู้แบบบูรณาการ มีมุมมองวงกว้างมากขึ้น

  • ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน
  • ร่วมประชุมสัมนาวิชาการ
  • ร่วมเป็นคณะทำงานการจัดการ