Honors & Awards

รางวัล “อนุสิทธิบัตร” อุปกรณ์ยกลูกตุ้มทดสอบน้ำหนักตราชั่ง เพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บร่างกายและปัญหาด้านการยศาสตร์

รางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ” โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล “ผลงานวิชาการนวัตกรรม” การประชุมวิชาการระดับชาติ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านการนวัตกรรม” ครอบรอบ 20 ปี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รางวัล “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ดีเด่น แห่งชาติ” สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวัล “สุดยอดผู้นำเผื่อนาคตเครือเจริญโภคภัณฑ์“ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์

ได้รับการคัดเลือกผ่านโครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคต