Ergonomics Safety Design

Pre&Post-Test


Ergonomics Safety Design


วัตถุประสงค์
 1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการด้านการยศาสตร์กับการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้หลักการของกายศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน

หัวข้อและเนื้อหาวิชา

 1. ความหมายและความสำคัญของการยศาสตร์ (Ergonomics)
 2. องค์ประกอบของการยศาสตร์
 3. การประยุกต์ใช้หลักการยศาสตร์ในการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและอาชีวอนามัยความปลอดภัย
 4. การปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์
 5. Workshop การปรับปรุงงานตามหลักการทางการยศาสตร์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  

ผู้บริหาร/พนักงาน/คนงาน/วิทยากรภายในโรงงาน

จำนวนผู้เข้าอบรม      

60 ท่าน

สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุม โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 08:00 น. – 17:00 น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจหลักการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตรได้อย่างถูกต้อง
 3. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถเลือกเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 4. ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจหลักการออกแบบสถานีงานเพื่อแก้ไขปัญหาทางการยศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร

 1. มีเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของการฝึกอบรมทั้งหมด
 2. ร่วมทำ Workshop ตลอดช่วงเวลาฝึกอบรม

Ergonomics Safety Design


หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่าง          10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน     12.00 – 13.00 น.

วิทยากร

นายสิทธิ์ระพี  ช้างหมื่นไวย ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน


Ergonomics Safety DesignEnjoy Our Food Experience