ERGONOMIC INNOVATION DESIGN

👉 แบบทดสอบก่อนเรียน
👉 แบบทดสอบหลังเรียน
 1. เพิ่อเข้าใจกระบวนการออกแบบนวัตกรรมที่ลดผลกระทบด้านการยศาสตร์
 2. เพื่อรับแนวคิด แนวทาง แนวปฏิบัติ ที่มีประสิทธิผล
 3. เพื่อเรียนรู้ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ในการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
 4. เพื่อทดสอบความรู้ ความเข้าใจ
 5. เพื่อออกแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร
 6. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบฯ
 1. จป.วิชาชีพกับการออกแบบสถานีงาน
 2. ปัญหา ผลกระทบด้านการยศาสตร์และการออกแบบ
 3. กระบวนการวิเคราะห์และการปรับปรุงงาน
 4. การออกแบบและแนวคิดนวัตกรรม
 5. นวัตกรรมในงานด้านความปลอดภัยฯ
 6. การรับฟังปัญหาและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 7. การระดมความคิดและตกผลึกแนวทางเพื่อการออกแบบ
 8. การออกแบบและการสร้างชิ้นงาน
 9. การนำเสนอและการเสนอแนะงานนวัตกรรม
 10. การตอบคำถาม การแก้ไขปัญหา การใช้องค์ความรู้ ไหวพริบปฏิภาณในการโน้มน้าวเพื่อผลลัพธ์

Group1, Group3

Group2, Group6

Group4, Group7

Group5, Group10

Group8, Group12

Group9, Group11

ผลลัพธ์นามธรรม

นักศึกษาเข้าใจกระบวนการออกแบบนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านการยศาสตร์ และรับแนวคิด แนวทาง แนวปฏิบัติ ที่มีประสิทธิผลในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ในมิติของการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ผลลัพธ์รูปธรรม

จำนวนแต้มการทดสอบหลังเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
นักศึกษาสามารถอธิบายปัญหากระบวนการทำงาน
นักศึกษาสามรถร่างแบบอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักร ที่เป็นแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดผลกระทบฯ
นักศึกษาสามารถรายงานผลจากการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และ คาดการณ์แนวโน้ม
ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากปัญหา
จำนวนแบบร่างนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

นายสิทธิ์ระพี ช้างหมื่นไวย : วิทยากรบรรยาย

ผู้ชำนาญการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหารสัตว์บก

อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ : อาจารย์ประจำรายวิชา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่มา เอกสารอ้างอิง…

https://www.cdc.gov/niosh/docs/hazardcontrol/pdfs/hc22.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB97160

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2015-100/pdfs/2015-100.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2015100