#กฎกระทรวง #ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ/view?usp=sharing เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19 ครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบ Download File : https://drive.google.com/open?id=19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ

แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic

ผู้เขียนประจำซีรีส์ต่าง ๆ ใน OHSWA Meet the Professional & Academic หลังจากเปิดตัวผู้เขียนที่คัดสรรแล้วมา 14 ท่านตลอด 14 วันที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกสอป./จป.วิชาชีพ /และคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง และพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม) ก็เป็นวันแรกของการนำเสนอเมนู Meet the Professional & Academic

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series ไม่ว่าจะเปิดตำราเล่มไหน ชัดเจนว่าหน้าที่ของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพคือการให้ความรู้ คือการสื่อสาร คือการทำให้นายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้างรู้เรื่องเซฟตี้ ดังนั้นซีรีส์ How to be a Great Speaker

10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 คน และบาดเจ็บอีก 469 คน เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง

ถอดบทเรียน ‘โควิด-19’ แดนมังกร ประสบการณ์ตรงจากทีมแพทย์ ‘อู่ฮั่น’

รายงานข่าวโดยกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อว่าศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่าง “จีน” ถือเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ บางเมืองผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอู่อั่นเริ่มเปิดเมืองและประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิต ล่าสุด China Media Group (CMG) และ แพทยสภาฯ ร่วมเปิดเวทีพูดคุย ถอดบทเรียนแดนมังกร Covid-19 Frontline ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ วิธีการรักษา

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health แนวทางด้านสาธารณสุขสําหรับรัฐบาลเพื่อปิดเมืองในสถานการณ์โควิด 19 สรุปและเรียบเรียงโดร.พญ.สาวิตร วิษณุโยธิน รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#ประกาศกรมโรงงานฯ #วัตถุอันตราย #สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม, บุคลากรเฉพาะฯ, จป.วิชาชีพ, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม, นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกท่าน ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่

Ergonomics idea innovation design 013

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายวิชาการยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน

Fire Safety Design

By Sitrapee C.(2020) Safety Engineering : Kasetsart University 25, Jan 2020 กฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายหลักประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พศ. 2543