#กฎกระทรวง #ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ/view?usp=sharing เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19 ครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบ Download File : https://drive.google.com/open?id=19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ

แนะนำผู้เขียน Meet the Pro & Academic

ผู้เขียนประจำซีรีส์ต่าง ๆ ใน OHSWA Meet the Professional & Academic หลังจากเปิดตัวผู้เขียนที่คัดสรรแล้วมา 14 ท่านตลอด 14 วันที่ผ่านมา ก็ได้รับความสนใจจากสมาชิกสอป./จป.วิชาชีพ /และคนในวงการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง และพรุ่งนี้ (15 พฤษภาคม) ก็เป็นวันแรกของการนำเสนอเมนู Meet the Professional & Academic

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series

OHSWA Meet the Professional: How to be a Great Speaker Series ไม่ว่าจะเปิดตำราเล่มไหน ชัดเจนว่าหน้าที่ของนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และจป.วิชาชีพคือการให้ความรู้ คือการสื่อสาร คือการทำให้นายจ้าง ผู้บริหาร และลูกจ้างรู้เรื่องเซฟตี้ ดังนั้นซีรีส์ How to be a Great Speaker

10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 คน และบาดเจ็บอีก 469 คน เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง

ถอดบทเรียน ‘โควิด-19’ แดนมังกร ประสบการณ์ตรงจากทีมแพทย์ ‘อู่ฮั่น’

รายงานข่าวโดยกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อว่าศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่าง “จีน” ถือเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ บางเมืองผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอู่อั่นเริ่มเปิดเมืองและประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิต ล่าสุด China Media Group (CMG) และ แพทยสภาฯ ร่วมเปิดเวทีพูดคุย ถอดบทเรียนแดนมังกร Covid-19 Frontline ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ วิธีการรักษา

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health แนวทางด้านสาธารณสุขสําหรับรัฐบาลเพื่อปิดเมืองในสถานการณ์โควิด 19 สรุปและเรียบเรียงโดร.พญ.สาวิตร วิษณุโยธิน รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#ประกาศกรมโรงงานฯ #วัตถุอันตราย #สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม, บุคลากรเฉพาะฯ, จป.วิชาชีพ, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม, นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกท่าน ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่

Ergonomics idea innovation design 013

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายวิชาการยศาสตร์และสรีรวิทยาในการทำงาน

Fire Safety Design

By Sitrapee C.(2020) Safety Engineering : Kasetsart University 25, Jan 2020 กฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายหลักประกอบด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พศ. 2543

SHE Meetting 1/2020

ยินดีต้อนรับผู้บริหาร และ จป.วิชาชีพ และผู้เข้าร่วมทุกท่าน เข้าสู่การประชุมผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2020 ธุรกิจอาหารสัตว์บก วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ คุณบุญเสริมเจริญวัฒน์ การประชุมผลการดำเนินงาน กลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ สำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ธุรกิจอาหารสัตว์บก บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย สำนักความยั่งยืนองค์กร

Safety Engineering 003

Fire Safety Desing 01266554 Survey of Title case incidented trem paper report ให้นิสิตกรอกหัวข้อ “เหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย” ทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อจัดทำรายงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา Fire Safety Desing 01266554 ซึ่งสำรวจถึงวันที่ 9 ม.ค.

Safety Engineering 001

Fire Safety Desing 01266554 Survey of Title case incidented trem paper report ให้นิสิตกรอกหัวข้อ “เหตุการณ์อุบัติเหตุ อุบัติภัย เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอัคคีภัย” ทั้งในหรือต่างประเทศ เพื่อจัดทำรายงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา Fire Safety Desing 01266554 ซึ่งสำรวจถึงวันที่ 9 ม.ค.

สถิติ 7 วันอันตราย

เรียน จป.ที่รักทุกท่าน…ขอให้รายงานข้อมูลสถิติเบื้องต้นตามหัวข้อในฟอร์มนี้ 7 วันอันตรายระหว่างวันที่ 28 ธ.ค. 2562 – 1 ม.ค. 2563 (หากมีกรณีเพิ่มเติมหลังจาก 1 ม.ค. ถึง 5 ม.ค. 2563 แจ้งเป็นกรณีไป) กรุณากดปุ่มด้านล่างนี้เพื่อดำเนินการ