#กฎกระทรวง #ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. ๒๕๖๓ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๘๐ ก วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้างและส่งผลการตรวจแก่พนักงานตรวจแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗