แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ/view?usp=sharing


เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19

ครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ

หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบ

Download File : https://drive.google.com/open?id=19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ

E-Book :https://anyflip.com/toyya/vvhl/

💚ด้วยความห่วงใย จากใจพวกเรา💚
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาคมศิษย์เก่าอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล (สอม.) และ
สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (สอป.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s