แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนบริหารภาวะวิกฤตโรคโควิด-19

https://drive.google.com/file/d/19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ/view?usp=sharing เพื่อวิถีชีวิตใหม่ ที่ทำให้ธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากโรคโควิด-19 ครั้งแรกกับข้อแนะนำการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และแผนบริหารภาวะวิกฤติจากโรคโควิด-19 จากผู้มีประสบการณ์ของหลายองค์กร ที่เป็นศิษย์เก่า ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจ และดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และสถานประกอบการ หากต้องการทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบต่อกิจกรรมที่สำคัญ นำไปสู่การป้องกัน การตอบโต้ และฟื้นฟูธุรกิจ คู่มือนี้คือคำตอบ Download File : https://drive.google.com/open?id=19gXT5q9g-pLEjuJJBUEq6DRRHmbWPilQ