10 พฤษภาคม พ.ศ.2563 วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

จากโศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาของ บริษัท เคเดอร์อินดัสเตรียล ไทยแลนด์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 ที่คร่าชีวิตคนงานไปทั้งหมด 188 คน และบาดเจ็บอีก 469 คน เนื่องจากโครงสร้างอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน กลายเป็นที่มาของ ‘วันปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ’ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของภาคแรงงานที่เรียกร้องการพัฒนาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นับจากนั้นเป็นต้นมา วันที่ 10 พฤษภาคมจึงถูกกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รำลึกถึงความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ และใช้เป็นบทเรียนในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้มากขึ้น

Cr. https://thestandard.co/tag/on-this-day/

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s