#ประกาศกรมโรงงานฯ #วัตถุอันตราย #สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม, บุคลากรเฉพาะฯ, จป.วิชาชีพ, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม, นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกท่าน

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม จะงดการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ ๑ – ๘ ณ ห้องสารพันทันใจ (Single Window) ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางในการยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไป โดยออกประกาศจำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การยื่นคำขอและการออกใบสำคัญเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงเรียนมาเพื่อทราบ ทั้งนี้ กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้ และเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ขอแสดงความนับถือ
กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
สิ่งที่ส่งมาด้วย – ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒ ฉบับ

http://oaep.diw.go.th/haz/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s