#ประกาศกรมโรงงานฯ #วัตถุอันตราย #สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม, บุคลากรเฉพาะฯ, จป.วิชาชีพ, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม, นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกท่าน ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่