ถอดบทเรียน ‘โควิด-19’ แดนมังกร ประสบการณ์ตรงจากทีมแพทย์ ‘อู่ฮั่น’

รายงานข่าวโดยกรุงเทพธุรกิจ หัวข้อว่าศูนย์กลางการระบาดของโรคโควิด-19 อย่าง “จีน” ถือเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถรับมือกับโรคร้ายนี้ได้ บางเมืองผู้ติดเชื้อเริ่มเป็นศูนย์ โดยเฉพาะอู่อั่นเริ่มเปิดเมืองและประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิต ล่าสุด China Media Group (CMG) และ แพทยสภาฯ ร่วมเปิดเวทีพูดคุย ถอดบทเรียนแดนมังกร Covid-19 Frontline ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถ่ายทอด เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ วิธีการรักษา

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health

Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors JOHNS HOPKINS Bloomberg School of Public Health แนวทางด้านสาธารณสุขสําหรับรัฐบาลเพื่อปิดเมืองในสถานการณ์โควิด 19 สรุปและเรียบเรียงโดร.พญ.สาวิตร วิษณุโยธิน รองผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

#ประกาศกรมโรงงานฯ #วัตถุอันตราย #สถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาด

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม, บุคลากรเฉพาะฯ, จป.วิชาชีพ, นักอนามัยสิ่งแวดล้อม, นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกท่าน ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) และได้มีการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ ประกอบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าวได้ถูกประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่