Fire Safety Design

By Sitrapee C.(2020) Safety Engineering : Kasetsart University 25, Jan 2020 กฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเป็นกฎหมายหลักประกอบด้วย กระทรวงเป็นกฎหมายที่กำหนดรายละเอียด เช่น รายละเอียดวิธีการปฏิบัติในการขออนุญาต รายละเอียดข้อกำหนดงานทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม เป็นตัน ส่วนที่จะกล่าวถึงในส่วนที่ทุกท่านรอคอยและอยากจะทราบว่าช่วงเวลาและรายละเอียด กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการดำเนินการด้านการป้องกันอัคคีภัย นั้น